TBS Zgierz » O firmie » Historia

22 grudnia 1997 roku Stanisław Łodwig, Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza, podpisał akt założycielski TBS w Zgierzu Sp. z o.o. Dnia 19 stycznia 1998 roku Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast zatwierdził ww. akt założycielski.

Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98, poz.1070 z późn. zm.), ustawy z dn. 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 2000r. Nr 94, m poz. 1037 z późn. zm.), ustawy z dn. 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.), ustawy z dn. 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.), przepisówKodeksu cywilnego ( Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) o najmie oraz postanowień aktu założycielskiego.

20 lutego 1998roku Sąd Gospodarczy wydał postanowienie o wpisaniu do rejestru handlowego dział B numer 6660 TBS w Zgierzu Spółka z o. o. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Zgierz, ulica Łąkowa 20 m. 1. Towarzystwo jest Spółką kapitałową – spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

W dniu 18 września 2001 roku Sąd rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisaniu do rejestru Przedsiębiorców Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z o. o. pod numerem KRS: 0000041704.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń:

1 maja 1998 roku do Spółki przystąpiło 51 osób fizycznych i objęło w nim udziały o wartości 25 000 złotych każdy, stając się udziałowcami TBS-u. Gmina Miasto Zgierz objęła 18 nowych udziałów, które zostały pokryte wkładem niepieniężnym. Kapitał zakładowy podwyższony został do kwoty 1 775 000 złotych.

3 października 1998 rokukapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 175 000 złotych i wynosił 1 950 000 złotych oraz dokonano zmiany aktu założycielskiego TBS –u, zmieniając rok obrachunkowy

29 maja 1999 roku podjęto uchwałę o zatwierdzeniu regulaminu przydziału mieszkań oraz o zmianie aktu założycielskiego. Zmiany aktu założycielskiego polegały na tym, że wspólnik może posiadać tylko jeden udział i że udziały są nierówne i niepodzielne. Zmiany te zostały wpisane w rejestrze handlowym.

W I kwartale 2000 rokuzostały zasiedlone pierwsze 4 budynki.

29 maja 2000 rokuzostał podwyższony kapitał zakładowy TBS poprzez utworzenie nowych udziałów oraz podwyższono wartość udziału Gminy Miasto Zgierz o kwotę 84 423 zł do kwoty 584 423 zł poprzez wniesienie sieci i przyłączy.

W dniu 5 czerwca 2001 rokukapitał zakładowy podniesiony został do kwoty 3 919 423 złotych.

W dniu 19 października 2001 rokuzostały zasiedlone dwa kolejne, w każdym po 16 mieszkań.

30 października 2001 rokurozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy, udzielono absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrachunkowy, podwyższono kapitał zakładowy Spółki do kwoty 4 439 423, 00 zł poprzez objęcie nowych udziałów przez osoby fizyczne
i dokonano zmian w Akcie Założycielskim Spółki.

W dniu 15 marca 2002 rokupodwyższenie wartości nominalnej istniejącego jednego udziału Gminy Miasto Zgierz z kwoty 459 849, 07 zł do kwoty 1 044 268, 07 zł (aport 30 działek w Zgierzu przy ulicy Parzęczewskiej oraz sieci kablowe oświetlenia i sieci kablowe niskiego napięcia) oraz utworzenie nowych udziałów, które zostały objęte przez osoby fizyczne. Kapitał zakładowy po dokonanym podwyższeniu wynosi 5 179 268 zł.

14 sierpnia 2002 rokuzostał zasiedlony ósmy budynek na osiedlu przy ulicy Łąkowej i 1 Maja w Zgierzu, a 20 września 2002 roku ostatni, dziewiąty na tym osiedlu W ten sposób zostało zakończone pierwsze osiedle TBS w Zgierzu, składające się z 9 budynków o łącznej liczbie mieszkań 168 szt. i łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej – 8882, 7 m2.
W ramach osiedla zostało wybudowanych 19 miejsc postojowych w garażach jednoprzestrzennych znajdujących się w piwnicach budynków.

27 września 2002 roku podwyższono kapitał zakładowy Spółki poprzez: podwyższenie udziału Gminy Miasta Zgierz
o kwotę 875 540, 00 zł do kwoty 1 919 808, 07 zł (Kapitał zakładowy wynosi ·6 429 728, 07 złotych.

24 października 2003 roku podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 3 489 000 złotych poprzez utworzenie nowych udziałów dla osób fizycznych. Kapitał zakładowy wynosi 9 918 728, 07 złotych.

W grudniu 2003 roku zasiedlony został pierwszy budynek na osiedlu Parzęczewska- Północ. Oddano do użytku 59 lokali mieszkalnych oraz 1 lokal usługowy.

6 lutego 2004 rokupodwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 455 500, 00 złotych poprzez objęcie 1 udziału o wartości 351 000, 00 złotych przez Gminę Aleksandrów Łódzki (aport gruntów) oraz utworzenie nowych udziałów dla osób fizycznych. Kapitał zakładowy wynosi 10 374 228, 07 złotych.

W sierpniu 2004 roku zasiedlono drugi budynek na osiedlu Parzęczewska- Północ, oddając do użytku 55 mieszkań wraz z całą infrastrukturą osiedla.

W styczniu 2005 rokuzasiedlono budynek w Strykowie przy ulicy Targowej 25/27, oddając do użytku 40 mieszkań wraz z całą infrastrukturą.

W 2005 rokupo kolejnych podwyższeniach, kapitał zakładowy osiągnął wartość 18 149 641,07 zł.

28 października 2005 r.odbyło się walne zgromadzenie udziałowców, na którym zostali przyłączeni nowi wspólnicy z osiedla Milenijna i Mielczarskiego.

We październiku 2006 rokuNadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TBS w Zgierzu Sp. z o.o. podwyższyło kapitał zakładowy o kwotę 1 328 500 zł do kwoty 19 478 141, 07 zł.

12 października 2006 r.odbyło się walne zgromadzenie udziałowców, na którym zostali przyłączeni nowi wspólnicy z Aleksandrowa Łódzkiego.

We wrześniu 2007 rokuNadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TBS w Zgierzu Sp. z o.o. podwyższyło kapitał zakładowy o kwotę 2 701 500 zł do kwoty 22 179 641, 07 zł.

W październiku 2007 roku nastąpiło zasiedlenie 63 mieszkań w Łodzi przy ulicy W. Wojewódzkiego oraz oddanie 12 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Zgierzu przy ulicy Milenijnej. Spółka wybudowała także 26 garaży z przeznaczeniem na sprzedaż dla mieszkańców zasobów TBS w Zgierzu Sp. z o. o.

W lipcu 2008 rokuNadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TBS w Zgierzu Sp. z o.o. podwyższyło kapitał zakładowy o kwotę 9 740 800 zł do kwoty 31 920 441, 07 zł.

We wrześniu 2008 rokuNadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TBS w Zgierzu Sp. z o.o. podwyższyło kapitał zakładowy o kwotę 2 116 900 zł do kwoty 34 037 341, 07 zł.

W grudniu 2008 rokuzasiedlono budynek w Głownie przy ulicy Łódzkiej oraz budynek w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Legionowej, oddając do użytku łącznie 80 mieszkań wraz z całą infrastrukturą.

Dnia 23.09.2009 Zgromadzenie Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu podwyższyło kapitał zakładowy o kwotę 3 352 927 000 zł do kwoty 37 390 268,07 zł.

We wrześniu 2009 roku Spółka oddała do użytkowania 95 mieszkań zlokalizowanych przy ul. Milenijnej w Zgierzu.

We wrześniu 2008 roku ze względu na planowaną likwidację Krajowego Funduszu Mieszkaniowego Zarząd Spółki podjął decyzję o realizacji kolejnych inwestycji w nowej formule, bez udziału środków KFM, pozyskując inne źródła finansowania. 

9 lutego 2010 roku został oddany do użytkowania pierwszy blok zrealizowany w nowej formule, przy ul. Wojewódzkiego w Łodzi. Mieszkania z możliwością przekształcenia we własność hipoteczną otrzymały w najem 24 rodziny.

Dnia 01.03.2010 zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego został podniesiony kapitał zakładowy Spółki z 37 390 268,07 zł do kwoty 41 103 168, 07zł. Jeszcze tego samego roku dnia 31 maja kapitał został podniesiony o kolejne 4 072 500 zł.

3 września 2010 r. Spółka przekazała 32 rodzinom klucze do własnego M z opcją wykupu po 15 latach

Lata 2011-2013 to czas intensywnego rozwoju. Zainteresowanie zaproponowaną przez TBS formułą skutkowało możliwością szybkiego postępu inwestycji i oddaniem do użytkowania kolejnych lokali. I tak:

Lata 2011-2013 to czas intensywnego rozwoju. Zainteresowanie zaproponowaną przez TBS formułą skutkowało możliwością szybkiego postępu inwestycji i oddaniem do użytkowania kolejnych lokali. I tak:

  • 2011-88 mieszkań, w tym 16 w Koluszkach
  • 2012- 64 mieszkania
  • 2013- 16 mieszkań

Dzięki wpłatom na udział Spółka miała możliwość przyjęcia do swojego grona kolejnych udziałowców podwyższając tym samym kapitał zakładowy.

10 stycznia 2011 r. kapitał został podniesiony do kwoty 49 567 168, 07 zł. Następne podwyższenie, o kwotę 12 152 200 zł, nastąpiło 29 lutego 2012 r.

Aktualnie Spółka ma w swoich zasobach blisko 1000 lokali oddanych do użytkowania, w 6 lokalizacjach, 973 indywidualnych udziałowców i kapitał zakładowy w wysokości 69 020 418, 07 zł

Dlaczego


Inwestycje

Inwestycje realizowane są w nowej formule, bez udziału środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, z możliwością przekształcenia na własność po piętnastu latach od daty podpisania umowy najmu

Aktualne

Zobacz nasz profil na facebooku