Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na zakup prawa własności nieruchomości niezabudowanej

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgierzu, ul. Łąkowa 20 m. 1, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041704, NIP : 732-17-53-712, REGON:471688827, kapitał zakładowy 70 948 886,07 zł,

zaprasza do składania ofert celem udziału w postępowaniu mającym za przedmiot sprzedaż:

Prawo własności działki gruntu oznaczonej numerem 186/7 o powierzchni 0,1800 ha, w obrębie ewidencyjnym Zgierz 118, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LD1G/ 00068007/1, położonej w Zgierzu przy ul. Traugutta 7B

Oferty należy składać osobiście lub pocztą w formie pisemnej w siedzibie Spółki w Zgierzu przy ul. Łąkowej 20 lok. 1 w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta na zakup prawa własności nieruchomości niezabudowanej- Zgierz, ul. Traugutta 7B”.

Oferty powinny zawierać co najmniej:

– imię i nazwisko / nazwę firmy , adres/ siedzibę oferenta,

– wskazanie nieruchomości, której dotyczy oferta,

– oferowaną cenę nabycia,

– informację o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu oferty oraz warunkami złożenia oferty.

Zaproszenie do składania ofert skierowane jest wyłącznie do osób bezpośrednio zainteresowanych zakupem.

Termin składania pisemnych ofert upływa dnia 18 grudnia 2020 r. o godzinie 14.00.

W postępowaniu wezmą udział wyłącznie oferty, które wpłynęły do Spółki – na zasadach określonych w warunkach niniejszego postępowania – w tym terminie.

Spółka zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania oferty, do unieważnienia postępowania w części lub całości, a także do zaproszenia wybranych oferentów do negocjacji. Spółka zastrzega sobie również możliwość zmiany warunków lub odwołania niniejszego postępowania w każdym czasie.

Z poważaniem,

Zarząd Spółki TBS w Zgierzu Sp. z o. o.