O nas

Podstawowe dane

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostało powołane przez Gminę Miasto Zgierz Aktem założycielskim z dnia 22 grudnia 1997 roku. 20 lutego 1998 roku Sąd Gospodarczy wydał postanowienie o wpisaniu Spółki do rejestru handlowego dział B numer 6660. W dniu 18 września 2001 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisaniu do rejestru Przedsiębiorców Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z o. o. pod numerem KRS: 0000041704. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Zgierz. Towarzystwo jest spółką kapitałową – spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem działalności TBS w Zgierzu Spółka z o. o. jest między innymi budowanie lub nabywanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

Spółka posiada numer statystyczny REGON 471688827, w tym PKD 6820Z.

Dla celów podatkowych Spółka posiada numer ewidencji podatkowej NIP 7321753712.

Kapitał zakładowy TBS w Zgierzu Sp. z o. o. wynosi 75 762 976,07 zł.

Udziałowcami Spółki są:

7 gmin:

  • Gmina Miasto Zgierz-założyciel TBS w Zgierzu Sp. z o. o.,
  • Gmina Miasto Ozorków,
  • Gmina Aleksandrów Łódzki,
  • Gmina Miasto Głowno,
  • Gmina Koluszki,
  • Gmina Żychlin,
  • Gmina Stryków,

oraz

  • 973 osób fizycznych (lokatorów naszych zasobów mieszkaniowych).

Organy Spółki

Organami TBS w Zgierzu Sp. z o. o. są : Zgromadzenie Wspólników, Zarząd i  Rada Nadzorcza.

Zarząd:

Anna Mundzia – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:
Bohdan Bączak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Karolina Siermińska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Mateusz Poradecki –Sekretarz Rady Nadzorczej

Przedstawiciel mieszkańców w Radzie Nadzorczej:
Mateusz Poradecki – nr tel: 602 524 666