RODO

Informacja o Administratorze Danych Osobowych

W związku z realizacją przez TBS w Zgierzu Sp. z o.o. statutowych zadań wynikających z ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego ( tj. Dz. U. z 2017 r.poz. 79, 1442)., oraz zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego
w Zgierzu Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łąkowej 20 lok. 1 95-100 w Zgierzu.
2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować się z naszym
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: biuro@tbs.zgierz.pl lub pisemnie na adres
naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej.
3. Administrator Pana/Pani danych osobowych przetwarza je:

a. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych
zgodnie ze statutem prowadzonej działalności, (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO)
b. w celu wykonania i na podstawie zawartej z Panem/Panią notarialnej umowy najmu
lokalu, (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)
c. w celach archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu
Administratora Danych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
d. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora Danych
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
e. w celach analitycznych (optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o
odbiorcach usług, analizy finansowej Spółki itp.) będącego realizacją prawnie
uzasadnionego w tym interesu Administratora Danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.
RODO)

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3 Pana/Pani dane mogą być
udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak :

a. Podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych na podstawie przepisów
prawa,
b. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora
Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw.
Podmioty przetwarzające w rozumieniu RODO)
5. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
c. usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17
RODO);
d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO)
e. przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO)
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych (art. 21
RODO);
g. wniesienia skargi na Administratora Danych osobowych do organu nadzorczego ds.
ochrony danych osobowych.

6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania notarialnej umowy
najmu oraz po rozwiązaniu umowy przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego
celu Administratora Danych do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami oraz na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed organami Państwa.

Informacja o Administratorze Danych Osobowych

7. Administrator Danych osobowych w procesie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych
nie korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.