Sprzedaż nieruchomości gruntowej

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowej

Dane Sprzedającego


Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgierzu, ul. Boya-Żeleńskiego 29C, KRS 0000041704, NIP : 732-17-53-712, REGON:471688827, kapitał zakładowy 82 013 835,07 zł. Tel. (42) 719 04 36; e-mail: biuro@tbs.zgierz.pl


Opis nieruchomości:


Przedmiotem ogłoszenia jest niezabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym 53/68 o pow. 0,5165 ha, obręb W-35, położona w Łodzi przy ul. Wacława Wojewódzkiego 34 i 36, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1 M/00358902/1.


Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części Łodzi na Osiedlu „Olechów-Północ”. Działka nr 53/68 powstała w wyniku podziału działki oznaczonej nr 53/33, a jej obsługa komunikacyjna odbywać się ma bezpośrednio z ul. Wacława Wojewódzkiego. Zgodnie z treścią decyzji podziałowej przez działkę nr 53/68 będzie się odbywała pośrednio obsługa komunikacyjna działek nr 53/66 i 53/67 do ul. Wojewódzkiego.


Działka posiada kształt regularnego prostokąta, teren jest płaski porośnięty roślinnością trawiastą. Działka ma możliwość uzbrojenia we wszystkie media instalacyjne znajdujące się na tym terenie m.in. wodę, kanalizację, energię elektryczną.


W pobliżu nieruchomości znajdują się osiedla mieszkaniowe oraz obiekty handlowe i usługowe. W dalszym sąsiedztwie od strony wschodniej przez ulicę Transmisyjną zlokalizowane są centra dystrybucji towarów.

Przy ul. Zakładowej rozmieszczone są przystanki komunikacji zbiorowej.Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym teren nieruchomości przeznaczony jest pod tereny budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 3MW.


Do sprzedaży nieruchomości zastosowanie znajduje przepis art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (prawo pierwokupu gminy).

Minimalna cena nieruchomości:

Sprzedający oświadcza, iż minimalna kwota oferty zakupu nieruchomości nie może być niższa niż 2 500 000 PLN netto (dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

Termin i miejsce składania ofert

Oferty można składać do dnia 8 kwietnia 2024 roku do godziny 12:00


Oferta powinna zostać złożona w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI — działka nr 53/68 — NIE OTWIERAĆ PRZED 8 kwietnia 2024 r., GODZ.14:00″


Oferta oraz wszelkie dokumenty wraz z nią przedkładane winny być opatrzone podpisem składającego ofertę, zgodnie z zasadami reprezentacji danego podmiotu.


Miejscem składania ofert jest biuro zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgierzu, ul. Boya-Żeleńskiego 29C.


Otwarcie ofert nastąpi w biurze zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgierzu, ul. Boya-Żeleńskiego 29C w dniu 8 kwietnia 2024 r., o godzinie 14:00.

POBIERZ OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ